2018.06.18~2018.07.10

Posted on 2018-06-18
2018年06月18日 预期 完成
跑步 跑道30圈 30
杠铃卧推 100 20
杠铃弯举 100 20
哑铃弯举 200 50
哑铃左飞鸟 100 60
平地俯卧撑 50 未开始
高脚低手俯卧撑 50 未开始
高手低脚俯卧撑 50 未开始
平板支撑 60s 未开始
仰卧起坐 200 100
2018年06月19日 预期 招待朋友去了
跑步 跑道30圈 30
杠铃卧推 100 0
杠铃弯举 100 40
哑铃弯举 100 30
哑铃左飞鸟 100 0
平地俯卧撑 50 0
高脚低手俯卧撑 50 0
高手低脚俯卧撑 50 0
平板支撑 60s 0
仰卧起坐 200 0
2018年06月20日 预期 心情不好想休息
跑步 跑道30圈 下雨
杠铃卧推 100  
杠铃弯举 100  
哑铃弯举 100  
哑铃左飞鸟 100  
平地俯卧撑 50  
高脚低手俯卧撑 50  
高手低脚俯卧撑 50  
平板支撑 60s  
仰卧起坐 200  
2018年06月21日 阴雨 完成
跑步 跑道20圈
杠铃卧推 100  
杠铃弯举 100 40
哑铃弯举 100  
哑铃左飞鸟 100  
平地俯卧撑 50  
高脚低手俯卧撑 50  
高手低脚俯卧撑 50  
平板支撑 60s  
仰卧起坐 200 120
2018年06月22日 阵雨 完成
跑步 20 10
杠铃卧推 100 60
杠铃弯举 100 67
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年06月23日 阴晴 完成
跑步 20 20
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 110
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年06月24日 完成
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年 06月25日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 120
杠铃弯举 100 160
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 53
2018年 06月26日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 25
2018年 06月27日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年 06月28日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 130
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年 06月29日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 110
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年 06月30日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 200
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 200
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 100
2018年 07月01日 阴雨
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 100
2018年 07月02日 阴晴
跑步 20 0
杠铃卧推 100 120
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 110
2018年 07月03日 阴晴
跑步 20 10
杠铃卧推 100 110
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年 07月04日
跑步 20 10
杠铃卧推 100 110
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 110
4秒俯卧撑 50 110
2018年07月05日阴晴 预期 完成
跑步 20 0
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 50
2018年07月06日阴 预期 完成
跑步 20 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 110
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 100
2018年07月07日阴 预期 完成
跑步 10 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃左飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 50 100
2018年07月08日阴 预期 完成
跑步 10 0
杠铃卧推 100 200
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 100 160
2018年07月10日晴 预期 完成
跑步 10 10
杠铃卧推 100 100
杠铃弯举 100 100
哑铃弯举 100 100
哑铃飞鸟 100 100
4秒俯卧撑 100 100

    # # # #